Kalite Politikamız
07 Mart 2023

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde kalite bilinci taşıyan tüm çalışanlarımızın katılımlarıyla kolay ulaşılabilir hizmet anlayışı içinde olmak, hasta ve çalışanlarımızn beklentilerine cevap vermek, hasta haklarına saygılı olmak,koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmaların devamını sağlayacak hastalarımızı, çalışanlarımızı ve halkımızı sağlık alanında bilinçlendirmek, hizmet kalitemizi arttırmaya yönelik sürekli iyileşme ve gelişme sağlamaktır.

 

FAALİYET:

 

 • 1-Kalite politikası hastanemizin üst yönetimince resmi olarak beyan edilen kalite ile ilgili amaçları ve bu amaçlara uygunluğun sürekli sağlanmasına yönelik taaahüddür. Üst yönetim kalite politikasına yönelik taahütlerini içeren bir kalite politikası oluşturur. Hastanemizin kalite politikası üst yönetim tarafından gözden geçirilir ve üst yönetim tarafından onaylanır. Yönetimin değişmesi durumunda kalite politikası gözden geçirilerek taahhüt yenilenir.

   

   

 • 2-Kalite politikamız hastanemizin amaçlarına ve amaçları doğrultusunda oluşturulan stratejik hedeflere uygun olmalıdır.

   

  • Hastalarımız İçin;

  Uluslararası sağlık standartlarında hizmet sunmak,

  Kanıta dayalı tıbbi uygulamalarla hasta güvenliği sağlamak,

  Tedavinin her aşamasında etik değerlerden vazgeçmemek,

  Tüm sağlık kadromuzca hastalarımızın tedavileri boyunca sevecen, şefkatli yaklaşım sergilemek,

  Üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak için teknolojik alt yapıyı kuvvetlendirmek,

  Hasta beklentilerini anlamak ve beklentilerin üzerinde hizmet sunmak için sürekli gelişmek,

  • Çalışanlarımız İçin;

  Çalışanlarımızın birlik ve beraberlik motivasyonunu yüksek tutmak,

  Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir iletişim yönetim politikası izlemek,

  Sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak ve bunun devamlılığını sağlamak,

  Çalışanların maddi ve manevi olarak haklarını gözetmek,

  İnsan kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek , güncellemek ve geliştirmek

  Belirli dönemlerde yapılacak performans değerlendirmeleriyle yüksek performans gösteren çalışanları takdir etmek ve ödüllendirmek,

  Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,

  Gerek şirket içi gerekse şirket dışında sağladığı eğitimler ile mesleki bilgi ve yetkinliklerini, davranışsal becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirme imkanı sunmak.

  • Toplum İçin;

  Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için çağdaş ve teknolojik sağlık hizmeti vermek,

  Toplumun çeşitli kurumlarıyla işbirliği içerisinde yaşam kalitesini arttıracak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmek,

  Toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini sunarken doğaya dost, çevreci bir prensiple sürdürmek.

   

 • 3-Kalite hedefleri oluşturulmalı ve düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

   

   Kurumun  misyonu  gereği  yerine  getirmesi  gereken  hizmetlerin  niteliğini  ve  kalitesini etkileyen en önemli  unsurlardan biri, bu hizmetlerin sunumu sırasında  kullanılan  mekanlar,  araçgereç  ve  malzemelerin niteliğidir.  Bunların  niteliği,  çalışanların  ve  öğrencilerin  her  türlü  güvenliğini   yakından  ilgilendirir.  Kurum  gerekli planları yapar ve uygular. Bu  planların  hazırlanabilmesi  için  öncelikle  envanter  çalışması  yapılır  ve  tüm  tesis  ve  ekipmanlar  kayıt  altına  alınır.  Kayıt  sistemi  envanteri  yapılan  tesis  ve  ekipmanların  izlenebilir olmasını sağlar.   Planların  uygulama  öncelikleri,  yaklaşık  maliyetleri  ve  kaynak  tahsisi  birim  sorumluları ve üst yönetimin  birlikte  kararı  ile belirlenir.  Uygun  olan  koşullarda  planlar  yapılacak  tatbikatları  da  içerir.  Tahliye  tatbikatları,  Jeneratörlerin  yük  altında  çalıştırılması  tatbikatları  örnek  olarak  verilebilir. Bölüm kalite hedefleri oluşturulmuş olup ilgili bölüm kalite hedefleri her ay sorumlularınca takip edilir, 3 aylık analizlerin hedefe uygun olup olmadığının ilgili müdürlerce gözden geçirilir, 6 ayda bir üst yönetim ile toplantı yapılarak hedefler değerlendirilir.

   

   

 • 4-Kalite yönetim sisteminin şartlarının yerine getirilmesi ve sürekliliği sağlanmalıdır.

   

  Hastanemiz hizmetlerini yayımlanan en son kalite rehberine göre ilgili birimlerdeki istenen tüm şartlar yerine getirilmeli, birim sorumlusu kendi birimi ile ilgili olan tüm kriterlere hakim olmalı, tüm birim çalışanlarına hizmette kalite standartları ile farkındalık oluşturmalıdır. Kalite biriminde çalışan personellerimiz birimlerdeki işleyiş ve düzenin ilgili rehberde istenilen tüm şartları karşılayıp karşılayamadığı ve yapılacak çalışmaların yapılması için bölüm kalite sorumlusu ve çalışanları ile sürekli iletişlim halinde olmalıdır. Kalite biriminin yaptığı komite toplantılarında yapılan çalışmalar ve nelerin yapılması gerektiği görüşülerek planlamalar üst yönetim ile işbirliği halinde yapılması sağlanır.Kurum  misyonu  ile  belirlenmiş  temel  faaliyet  alanındaki  performansını  sürekli  olarak izler.

   

 • 5-Kalite yönetim sisteminin etkinliği sürekli iyileştirilmelidir.

 

Toplam  Kalite  Yönetimi  kurumun  yönetim  yaklaşımıdır.  Bu  çerçevede  kurum  kalite kültürü geliştirme ve kaliteyi iyileştirme faaliyetlerini sürdürür.  Kurum  Kalite  İyileştirme  çalışmalarını  tüm  birimlerinde  ve  tüm  çalışanları  tarafından  yürütülmesi  gereken  bir  faaliyet  olarak  kabul eder. Üst  yöneticilerin  ve  diğer  yöneticilerin  liderliğinde  üniversitede  kalite  kültürünün  yaygınlaştırılması  için  çaba  gösterilir.  Bu  amaçla,  çalışanların  kalite  yönetimi,  kalite  iyileştirme  konularında  bilgi  sahibi  olması  için  eğitimler  düzenlenir  ve  uygulanır.   Çalışanların kalite iyileştirme  çalışmalarına  katılımı desteklenir ve teşvik edilir. Sinanpaşa Devlet Hastanesi  Kalite  Yönetimi  uygulamalarının  temelini  Planla uygulaKontrol Et Önlem Al  (PUKÖ)  anlayışı

 

 oluşturmaktadır.   PUKÖ döngüsü çerçevesinde;   Tüm  iyileştirme  faaliyetleri  planlanır.  Bu  planlarda,  mevcut  durumdaki  veri  ve  bilgiler  değerlendirilerek,  faaliyet  sonrasında  varılmak  istenen  noktayla ilgili hedefler belirlenir. İyileştirme  önerileri,  altta  yatan  sorunu  bulmaya  yönelik  analizlerin  sonuçlarına  dayandırılır.  Bu  analizler  güncel  bilgi  ve  yöntemlerden  faydalanarak yapılır. Mümkün olduğunda rehber ve kılavuzlar  kullanılır. Planlanan  iyileştirme  özellikle  yüksek  riskli,  yüksek  işlem  hacimli  süreçleri  ilgilendirdiği  takdirde  uygulama  seçilmiş  pilot  birimlerden  başlatılır, etkisi gözlendikten sonra yaygınlaştırılır. Uygulamanın  etkileri  değerlendirilir,  başlangıç  verileri  ile  uygulama  sonrası  verileri  karşılaştırılarak  kontrol  edilir. Öngörülen  hedefe  ulaşma  durumu  değerlendirilir.  Bu  sağlanamadıysa  gerekli  önlemler  alınır,  güncelleştirmeler  yapılır. İyileştirici  uygulamanın  beklenen  faydayı  sağladığı  görüldüğünde,  uygulama  yaygınlaştırılır, kurumsallaştırılır. Aralıklı  olarak  veriler  tekrar  değerlendirilerek  sağlanan iyileşmenin sürdürülebilir,  devamlılığı olan bir etki  yaratıp  yaratmadığı izlenir.  Yapılan  tüm  süreç  ve  sistem  değişiklikleri,  yukarıda  belirtilen  temel  adımlar  izlenerek  ve  kayıt  altına  alınarak  yapılır.  Hislere  ve  duygulara  değil, veriye ve kanıta dayalı karar  mekanizmaları işletilir. 

 

Kurumda,  yönetim  faaliyetleri  ve  kalite iyileştirmegeliştirme  çalışmaları,  karar  verme  ve  öncelik  belirleme  süreçleri  yönetim  bilgi  sistemi  ile  desteklenir.  Yönetim  bilgi  sistemi  kurumun  temel  performans  göstergelerinin  izlenmesine  ilişkin bilgileri sağlar.  Karar verme ve öncelik belirleme süreçlerinde yönetici ve liderlerin ne tip bilgiye  ihtiyaç  duyduğu,  bu  bilginin  üretilebilmesi  için  hangi  verilerin  toplanması  gerektiğine  yönetici  ve  liderler,  Bilgi  İşlem  Daire  Başkanlığı,  Strateji  Geliştirme  Daire Başkanlığı ve Kalite  Koordinatörlüğü yöneticileri ile birlikte karar verirler.   Kurumun, kayıtların  tutulmasından  sorumlu birimleri, yöneticilerin ve liderlerin  karar  verme  ve  öncelik  belirleme  süreçlerini  destekleyecek  veri  ve  bilgiyi  sağlamak için işbirliği yapar.

 

Kurum  düzenli  olarak  eğitimöğretim,  araştırma  ve  sunduğu  hizmetler  ve  bu  hizmetlerin performansı ile ilgili güncel,  tarafsız ve objektif nicel ve nitel bilgiyi  yayınlar. Kamunun yayınlanan bilgilere erişebilmesini güvence altına alır. 

 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kalite ve verimlilik değerlendirmeleri ile,  kurumun  iç  kalite  güvence  sisteminin  etkililiğini  değerlendirir.  Kurum iç kalite güvence sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını yapılan değerlendirmeler ile belirlenir.