Amaç ve Hedeflerimiz
09 Mart 2023

KURUMSAL AMAÇLAR

 

Yüksek nitelikli hasta bakım ve tedavi hizmetlerini uygun maliyetle üreterek hastaların hizmetine sunmak, hizmet sunumunda kaliteye önem vererek hasta ve  çalışanların memnuniyetini sağlamak amacı ile; en ileri bilgi ve teknolojinin yeterli düzeyde sunulduğu, hasta odaklı bir hastane işletmeciliği ile örnek bir model oluşturan, hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst düzeye ulaştığı, tıbbi bakım hizmetleri ile konforlu otelcilik hizmetlerinin birbirini tamamlayacak şekilde sunulduğu, lider bir sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

 

KURUMSAL HEDEFLER

 

Hedef-1: SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTTIRMAK

 

 • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin etik ilkelere bağlı olarak hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak,
 • Hizmet birimlerinin eksikliklerini tamamlamak,
 • Hizmet birimlerini optimal şartlarda çalışır duruma getirmek,
 • Eksik olan uzman hekim kadrolarının tamamlanmasını sağlamak.
 • Yataklı servislerde  faal olmayan servisleri çalışır duruma getirmek,
 • Hasta yatış oranlarını arttırmak, 
 • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
 • Sağlık alanında  yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanacağı bir hastane  olmak,
 • Hastane çalışanlarımızın memnuniyetlerini yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak

 

Hedef-2HASTANE ALT YAPI, DONANIM, CİHAZ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

 

 • Hastanede birim bazında çalışma düzeni ve kalite, verimlilik doğrultusunda gerek görülen tüm alt yapı, cihaz, donanım eksikliklerini gidermek,
 • Engelli hastalara yönelik bina düzenlemelerini yapmak,
 • Mevcut kullanılır cihazların tamir, bakım ve kalibrasyonlarını yapmak, 
 • Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak

 

Hedef-3: HASTANEDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPMAK

 

 • Hastanenin elektrik tüketiminin azaltılması için farkındalık oluşturmak, tasarruflu lamba ve floresan kullanılması,
 • Gereksiz elektrik tüketimini önlemek amacıyla kurumda kullanılan floresan kullanımını azaltmak
 • Daha az elektrik tüketimiyle istenen aydınlık seviyelerine ulaşmayı sağlayacağı için, açık renk mobilya ve duvar renkleri tercih edilecek.
 • Bilgisayar, yazıcı, fotokopi vb elektrik enerjisi kullanan cihaz ve donanım kullanılmadıkları zamanlarda kapalı tutulması.
 • Su tüketimini azaltmaya yönelik düzenlemeler yapmak, su kaçağının olup olmadığı test edilir.
 • Damlatan ve su kaçıran klozetler olduğunun tespit edilmesi durumunda hemen arıza giderilir.
 • Sensörlu ya da tek bir hareketle açılıp kapanan, sıcak – soğuk oranı değiştirilen musluk kullanımı sağlanması.
 • Peyzaj için daha az su tüketen bitkiler tercih edilmesi
 • Hastanenin otomasyon sisteminin kullanıcılar tarafından etkin ve verimli kullanımını sağlamak,
 • Personelin ve doktorların boş vakitlerinde ve öğle aralarında dinlenebileceği personel ve doktor dinlenme odasını aktif hale geçirmek
 • Hastane işletmeciliğinde verimliliği artırmak
 • Eczane biriminin ihtiyaç bulunan ilaç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyacının Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü İl Stok birimi ile görüşülerek temin edilmesi, İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan ihaleler ile karşılanması
 • Hastanemiz için gerekli olan malzemelerin Tedarik Paylaşım Platformu, Sağlık Market ve Devlet Malzeme Ofisi gibi platformlardan takip edilerek ihtiyacın karşılanması
 • Hastanemiz yönetimi tarafından ‘’www.verimlilik.gov.tr’’ adresinden Türkiye genelinde atıl cihazların, demirbaşların durumunun takibinin yapılarak ihtiyaç durumunda diğer kamu hastanesi ile iletişime geçilerek temin sürecinin başlatılması
 • Hastanemiz için yapılan ihalelerden ihale süresinin bitimi yaklaşan ihale olması durumunda tedarikçi firma ile görüşülerek ihaleden hastanemiz için kalan malzemelerin alımın gerçekleştirilmesinin sağlanması

 

 

 Hedef-4: HASTANE PERSONELİNİ NİTELİK VE NİCELİK YÖNÜNDEN GELİŞTİRMEK

 

 • Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek,
 • Bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek,
 • İhtiyaçlar doğrultusunda hizmetli ve sağlık personeli sayısını arttırmak, 
 • İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak.
 • Kaliteli bakım anlayışını geliştirmek için güncel bilgilere ulaşmada kurs, seminer..vs. personelin kendini geliştirici etkinliklere katılımını desteklemek.
 • Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak
 • Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek.


Hedef-5: HASTA,HASTA YAKINLARI,HASTANE ÇALIŞANLARI VE HASTANE YÖNETİMİ ARASINDA İLETİŞİMİ İYİLEŞTİRMEK

 

 • Hastane çalışanlarına hasta hakları, vücut dili ve hasta ile iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek,
 • Dilek şikayet kutularındaki istekleri,şikayetleri dikkate alarak birim bazlı değişiklikler uygulamak, Hastane tanıtım broşürlerini hazırlamak,
 • Hasta ve hasta yakınlarının ulaşabileceği yerlerde bulundurmak
 • Hastanemiz kamu kurumları ve özel kuruluşlarla (v.b. tedarikçiler) ile beraber kesintisiz sağlık hizmeti sunumunun devamlılığını sağlamak
 • Kurum işleyişine yönelik; Olası  Acil- Afet durumlarında  hizmetin aksamadan yürütülmesi için Kaymakamlık, Belediye, Emniyet vb. kurumlarla işbirliği içinde gerekli protokollerin yapılmasını sağlamak
 • Hastanemize başvuran yardıma muhtaç hasta ve hasta yakını olması durumunda hastanemiz tıbbi sosyal hizmet birimine yönlendirilmesi
 • Tıbbi Sosyal Destek Birimi’ne yapılan başvurular için diğer kamu kuruluşları ile işbirliği içinde olunmasının sağlanması (Sosyal Güvenlik Kurumu, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Afyonkarahisar Valiliği, İlgili Belediyeler vb.)
 • Adli olay sürecine neden olabilecek davaların takibinin yapılması (Hastanın hastaya, çalışanın çalışana, hastanın hastanemize vb. dava durumlarının olması durumunda takibinin yapılması)
 • Çalışanlarımıza yönelik olarak gelişen sözel, fiziki vb. şiddetin meydana gelmesi durumunda yapılan  beyaz kod bildiriminin Çalışan Hakları Birim Sorumlusu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün beyaz kod birimine  bildirimin yapılarak, üst yönetimin davanın takibini sağlaması ve personele destek olması