Sevk Komisyonu
08 Eylül 2017

1.AMAÇ: Gereksiz sevklerin önüne geçebilmek ve sevklerin kontrolünü sağlamak
2. KAPSAM: Hastaneden yapılan sevkler
3.SORUMLULAR: Başhekim, Acil Servis Sorumlu Hekimi
4. UYGULAMA:
 Hastaneden başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilen hasta sayısı ve oranı hastanenin
yeterlilik ve verimlilik göstergesidir. Bu nedenle hekimler; YATAKLI Sağlık Tesisleri
Acil Servis Hizmetleri Uygulama Usul ve Esasları Tebliği ( 16.10.2009 / 27378 sayılı
Resmi Gazete)’ne uymakla yükümlüdürler.
 Sevk denetleme ve kontrol komisyonu; başhekim ve acil sorumlu hekiminden
oluşmaktadır.
 Ay içerisinde sevk edilen hastaların listesi ve sevk formları aylık olarak hastane sevk
denetleme ve kontrol komisyonu başkanına ( başhekim) teslim edilmelidir.
 Hastane sevk inceleme ve değerlendirme komisyonu ( başhekim, acil sorumlu hekimi)
bir önceki ayın değerlendirmesi için takip eden ayın ilk 5 iş günü içerisinde toplanır.
 Komisyon hasta sevk analiz formları, sevk edilen hastaların listesi ile birlikte aylık
sevkleri değerlendirerek;
-Yapılan sevklerin nedenleri
-Sevklerin uygun olup olmadığı görüşülür.
-Sevk nedeni olan eksikliğin ortadan kaldırılması için yapılacak işlemler belirlenir ve
gerekli çalışmalar başlatılır,
-Önceki toplantılarda alınan kararlar gözden geçirilir,